14
Feb

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на ПОЩЕНСКИ ОФИС № 0В21“ и дата 14.02.2017 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 101 от 10.02.2017г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1.Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ПОЩЕНСКИ ОФИС № 0В21

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

2.1        Местоположение: Помещението се намира в обществена зона, ниво “0”,  на Терминал  2 и е с обща площ от 34,60 кв.м;

2.2. Срок на наемане – 1 /една/ година от датата на влизане в сила на договора за наем /от датата на Акта на заемане на обекта/;

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по – малко от минималната месечна наемна цена, в размер на 1200 /хиляда и двеста/ евро без ДДС;

2.4. Консумативни разноски - 83 /осемдесет и три/ евро месечно, без ДДС;

2.5. Комунални разноски       - 91 /деветдесет и едно/ евро месечно, без ДДС;

2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3          Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1.        Притежава пълна лицензия/и и регистрация/и за извършване на всички видове пощенски услуги по чл. 3 от ЗПУ;

3.2        Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.3        Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност.

3.4        Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

3.5        Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

 

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 1200 (хиляда  и двеста) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 17.03.2017 г. (седемнадесети март две хиляди и седемнадесета година).

6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „България Днес“ на 14.02.2017 г.