12
Jan

Протокол от работата на комисия

Протокол от работата на комисия, относно обществена поръчка с предмет : "Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на "Летище София" ЕАД за финансовата 2016 година"

Съобщение към поръчка: