28
Sep

Периодични доставки на антиобледенителна течност

ПОКАНА

 

            ,,Летище София” ЕАД отправя публична покана по чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства”

Краен срок за подаване на оферти: в деловодството на посочения в поканата адрес, не по-късно от 17.00 часа на десетия работен ден, считано от деня, следващ деня на публикуването на поканата в интернет страницата на възложителя: www.sofia-airport.bg.

Място и дата на отваряне на офертата: офертите ще бъдат отворени от комисия назначена със заповед на Възложителя в заседателната зала на администрацията на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2 в 14:00 часа на първия  работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти.

Пълната документация на поръчката се изтегля от сайта на „Летище София” ЕАД -  www.sofia-airport.bg/Летище София/Профил на купувача/Процедури по чл. 290 от ТЗ/

Краeн срок за подаване на оферти е 17:00 часа на 12.10.2016 г.

 

Документация: Покана № 100-17259/27.09.2016 г. с приложения