10
Sep

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ - доставка резервни части.

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на по-долу изброените резервни части:

 Мотоповдигач Херку Кондор, фабричен № 302800012, Шаси: 802800012, инв. № 85

 

НАИМЕНОВАНИЕ

брой

1

Главина

2

2

Колесни болтове + гайки

16

3

Джанти

2

 

 

1. Изисквания към Предложенията:

 

1.1. Кандидатите могат да предлагат оригинални части, като вложените от завода-производител на съответното средство или еквивалентни;

1.2. Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок за доставяните части;

1.3. Оторизационно/и писмо/а, или еквивалентен документ от производителя на специална техника, удостоверяващо/и, че предлаганите от кандидатът съвместими части са одобрени от производителя на съответната техника;

1.4. В случай, че доставените части при фактическото влагане в техническото средство покажат несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими части;

1.5. Доставените части, да отговарят на следните изисквания:

- нерециклирани;

- нови, неупотребявани от деня на производство до деня на доставката;

- свободни от права на трети лица върху вещта.

1.6. Всяка доставена част да бъде подходящо опакована, с цел недопускане на транспортни дефекти и на опаковката ще бъдат указани:

- име на производителя и каталожен номер от този производител;

1.7. В случай, че кандидатът предлага еквивалентни части, се представя Декларация/и за съответствие, удостоверяваща/и съответствието им със съответните спецификации или стандарти.

 

2. Други изисквания:

 

2.1.  Срокът за подаване на оферти е до 17: 00ч. на 15. 09. 2016 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

2.2. Място за изпълнение на доставката: Склад „Авточасти”, отдел „Автосервиз”, „Летище София” ЕАД.

2.3.  В предложенията да бъде посочван срок за изпълнение на доставката.

2.4. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура.