22
Aug

Изготвяне на работен проект за изграждане на Авторазтоварна станция

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за: „Изготвяне на работен проект за изграждане на Авторазтоварна станция с три разтоварни точки и тръбопроводна инсталация за свързване със съществуващата помпена станция за разтоварване на автоцистерни с авиационен керосин в складовата база за ГСМ на летище София”
1.    Обхват: Изпълнителят трябва да изготви проект – обхващащ необходими части, съгласно НАРЕДБА №4. Като резултат от изготвянето на работния проект, „Летище София” ЕАД следва да разполага с подробна техническа и проектно-сметна документация (съгласно изискванията на Закона за устройство на територията), която да бъде напълно приложима при изготвянето на тръжна документация (съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки) за получаването на оферти за изпълнението на проекта.
1.1.    Инженерно - геоложки доклад за терена на строителство;
1.2.    ТЕХНОЛОГИЧНА – технически схеми и тръбопроводни връзки; Записки; Количествени сметки; Задания към отделните части на проекта;
1.3.    ГТ – геодезични заснемания, трасировъчен план и вертикална планировка; Записки; Количествени сметки;
1.4.    Пътна – подходи за влизане и излизане от Авторазтоварна станция, пътища с детайли за връзка;
1.5.    ВиК – отвеждане на условно замърсени води в съществуваща канализационна  мрежа; Количествени сметки;
1.6.    КиП – автоматизация на процеса;
1.7.    ЕЛ – проучване на съществуващи подземни комуникации, осветителна и заземителна инсталации на нови съоръжения; Количествени сметки;
1.8.     СК – фундаменти, площадки и метални конструкции; Записки; Количествени сметки;
1.9.    ПБ – пожарна безопасност  /Наредба №Із –1971 СТПН ЗОБП от 2009 г. / 
1.10.    ПБЗ – план за безопасност и здраве
1.11.    ПУСО – план за управление на строителни отпадъци 
1.12.    Архитектурна част;
1.13.    Количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР и обобщена количествено-стойностна сметка на обекта.

2.    Изпълнителят трябва да изготви работния проект на български език на хартиен носител: 5 /пет/ броя комплекти и на цифров носител /чертежи на AutoCAD 2008 или еквивалентен: по-стара версия/.

3.    При изготвяне на Проекта Изпълнителят трябва да се съобрази с техническата документация на Възложителя и следните нормативните актове:
3.1.1.    Закон за устройство на територията.
3.1.2.    Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
3.1.3.    Наредба 14 за летищата и летищното осигуряване.
3.1.4.    Annex 14 на ICAO.
3.1.5.    Правила за движението и достъпа до и в охраняемата зона на летище София. 
3.1.6.    Действащите нормативни актове на българското законодателство и документите на ICAO, отнасящи се за обекта на поръчката, осигуряващи надеждност, безопасна експлоатация, здравословни условия на труд, пожарна безопасност и санитарно - хигиенни норми.
3.1.7.    Наредба №1/2000 – Норми за проектиране на пътища в т. ч. част четвърта "Земно тяло".
3.1.8.    Неотменените раздели от "Указания за проектиране на автомобилни пътища".
3.1.9.    Наредба №2/2004 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.
3.1.10.    Наредба №1 за организиране на движението по пътищата.
3.1.11.    Наредба №2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка.
3.1.12.    Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
3.1.13.    Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.
3.1.14.    Правила за движението и достъпа до и в охраняемата зона на летище София.
3.1.15.    Наредба №2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на   водоснабдителни системи.
3.1.16.    Норми за проектиране на канализационни системи.
3.1.17.    Наредба №3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и  електропроводните линии.
3.1.18.    Наредба №8 за разполагане на технически проводи и съоръжения.
3.1.19.    Инструкция за вертикално планиране.
3.1.20.    Наредба №1з-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
3.1.21.    Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
3.1.22.    Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции.
3.1.23.    Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

4.    Към офертата кандидатът да представи протокол за извършен предварителен оглед на обекта, където ще се запознае с наличната техническа документация. Извършването на оглед на място е задължително условие за подготовка на офертата. Лица за контакт във връзка с огледите:  Младен Маринов тел. 937 29 04 или Росен Станулов тел. 937 29 02 или Ивайло Серафимов тел. 937 29 10.

5.    Пропуски за достъп до охраняемата зона на Летище София:
Всички пропуски, необходими за предварителния оглед на място и с цел изпълнение на настоящата поръчка се заплащат от Изпълнителя.

6.    Към офертата да бъде представен Документ, доказващ компетентност на изпълнителя, относно дейността по изпълнение на настоящата поръчка.

7.    Изпълнителят в срок до 60 календарни  дни от възлагане на поръчката трябва да изготви Проекта.

8.    Приемане изпълнението на поръчката и плащане:
8.1.    В срока по т. 7, Изпълнителят трябва да предаде готовия Проект на Възложителя, за което се подписва предварителен приемо-предавателен протокол;
8.2.    В срок до 3 работни дни, комисия на Възложителя ще разгледа предадения Проект и в случай, че няма забележки по изпълнението ще бъде съставен и подписан двустранен протокол за окончателно приемане изпълненето на поръчката, без забележки.
8.3.    Плащане се извършва до 7 работни дни от датата на протокола за окончателно приемане  изпълненето на поръчката, съгласно т.8.2
9.    Място за предаване на готовия проект: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, дирекция „Транспорт и ГСМ”.
10.    Срокът за извършване на огледи и подаване на оферти е до 17:00ч. на 26. 08. 2016 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.