20
Oct

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на ОФИС ЗА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 516 от 13.10. 2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А45.1.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

2.1. Местоположение и площ: обществената зона на Терминал 2, ниво “0”, салон “Пристигане”, с площ от 4.5 кв. м;

2.2. Срок на наемане – 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане на обекта), с опция за продължаване до 5 /пет/ години.;

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10% /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 2 110 /две хиляди сто и десет/ евро, без ДДС.

2.4. Консумативни разноски - 17 /седемнадесет/ Евро месечно, без ДДС;

2.5. Комунални разноски        - 17 /седемнадесет/ Евро месечно, без ДДС;

2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

  1. Няма задължения към държавата в т.ч. към Държавното обществено осигуряване и здравно осигуряване;
  2. Не е в производство по несъстоятелност;
  3. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД;

3.5. Участникът се отстранява и не се разглежда ценовото му предложение, когато:

3.5.1.  Не отговаря на някои от условията, посочени в заповедта и документацията;

3.5.2.  Не е представил някой от документите изисквани в заповедта и документацията;

3.5.3.  Представен е документ със следните недостатъци:

а) нечетлив;

б) с множество неудостоверени от автора добавки и прибавки;

в) офертата на участника не е подписана или е подписана от лице без представителна власт;

3.5.4. Търговец, свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 2110 (две хиляди сто и десет) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 24.11.2015г.

6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2804; 02/937 2810.

 

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа” и „Труд” на 20.10.2015 г.