01
Jun

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД  на основание Заповед № 267/27.05.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

          О Б Я В Я В А

 

          1.  Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. № РА15, с предназначение на ползване „ОФИС ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ”.

          2. Местоположение, площ и начална тръжна цена: В обществена зона на салон „Пристигане“ на Терминал 1 на Летище София.

              2.1.       Площ                           -  8 /осем/ квадратни метра;

           3. Срок на наемане - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане), с опция за продължаване до 5 /пет/ години;

           4. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 7 % /седем процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 255 / двеста петдесет и пет/ ЕВРО, без ДДС. ДДС се начислява допълнително.

               4.1. Консумативни разноски            - 38 /тридесет и осем/ евро месечно, без ДДС;

               4.2. Комунални разноски                -  30 /тридесет/ евро месечно, без ДДС;

               4.3. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

           5.  Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

                   5.1.Притежава лиценз за извършване на туристически услуги.

                   5.2.Няма задължения към държавата;

                  5.3. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено   осигуряване и Здравно               осигуряване;

                  5.4. Не е в производство по несъстоятелност и ликвидация;

                   5.5. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД. 

                   5.6. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

           6.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 255 (двеста петдесет и пет) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

           7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 25.06.2015г.

           8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

           9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2804; 02/937 2810.

 

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ в-к „24 часа” и в-к „Труд” НА 01.06.2015 година.