ЧИСТАЧ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

ЧИСТАЧ  ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ПОМЕЩЕНИЯ

 

В ДИРЕКЦИЯ „ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ”

КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Извършва ежедневно почистване на обществените и стерилни зони, санитарни възли в пътническите терминали и постоянно следи за доброто им състояние.

2. Ежедневно почистване на санитарни помещения, обществени салони за пътници и гости на летище София, дограми, ламперии, треспи, остъкления, витрини, рекламни пана, иноксови повърхности, гранитни и други повърхности в терминалите на височина до 180 см. с необходимото оборудване и препарати.

3. Ежедневно следи за изразходването и зареждането с хигиенни консумативи и материали.

4. Участва в кризисни ситуации и аварийно-спасителни дейности.

5. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

6. Изпълнява нарежданията на Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД, директор дирекция "ЛОП", Ръководител отдел „Терминали“, които са извън горните функции, не противоречат на преките служебни задължения и са съобразно притежаваната или по-ниска квалификация. 

ОТГОВОРНОСТИ:

1. Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения.

2. Носи отговорност за допуснати действия, насочени срещу сигурността на летище София, и своевременно информира оторизираните длъжностни лица и служби.

3. Спазва графика за работа и работно време.

4. Носи имуществена и дисциплинарна отговорност за техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за нарушаване на технологичната и трудова дисциплина, за недобросъвестно изпълнение на задълженията по длъжностната характеристика и за нарушение на КТ, КТД, ВПРЗ, ПВТР.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Квалификационни изисквания:

1.1. Образование: средно.

1.2. Владеене и ползване на чужди езици: английски език: желателно.

1.3. Допълнителна квалификация: Познания относно правилата и инструкциите за работа с различните препарати.

1.4. Не се изисква квалификационна група за обслужване на електрически уреди и съоръжения. Прилага се Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучението и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарната охрана.

1.5. Познания относно правилата и инструкциите за работа с различните препарати.

1.6. Познания относно начините за работа с почистващи уреди и апарати.

  1. Професионален опит: предишен опит в осъществяване на дейността по почистване.

3. Трудов стаж: не се изисква.

4. Умения: добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност, способност за работа в екип.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:         

  • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
  • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
  • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 20.03.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на имейл [email protected] като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.