СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ

В ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВСКА” КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.ПРОДАЖБИ

1.1 Информирано, компетентно и културно обслужване на клиентите.

1.2 Добронамерено и приветливо отношение към клиентите.

1.3 Маркиране и продажба на стоки, с пълна информация за условията на продажбата (цена, равностойност в друга валута, валутни курсове).

1.4 Продажба и издаване на касова бележка, ресто.

1.5 Отказ от покупка от страна на клиента, сторно процедури.

1.6 Рекламации на стоки.

2. СТОКА И ПРЕДЛАГАНЕ НА СТОКАТА

2.1 Подреждане и излагане на стоките съгласно плана на магазина и дадените указания.

2.2 Отговорност за група стоки.

2.3 Етикетиране и подходящо представяне на стоките.

3. ОБРАБОТКА НА СТОКАТА

3.1 Получаване, физически контрол, осигуряване срещу кражби и предварителна обработка.

3.2 Зареждане, аранжировка, почистване и недопускане на празни рафтове и пролуки при представянето на стоките.

3.3 Подходяща подредба на бързоразвалящите се стоки с оглед по-бързата им реализация според сроковете на годност.

4. ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ

4.1 Отговорна работа с пари, валути и кредитни карти.

4.2 Познаване на  правилата и наредбите на фирмата по всички процедури, свързани с касовите операции.

4.3 Ревизии и участие в тях.

4.4 Изготвяне на рекапитулации и отчет.

ОТГОВОРНОСТИ:

1.Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения.

2. Спазва графика за работа и работно време.

3. Отговаря за безопасноста на труда и спазване реда и дисциплината в магазините, разположени на територията на летището.

4. Носи имуществена и дисциплинарна отговорност: за спазване изискванията на КТ, КТД, правилник за вътрешния трудов ред, техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, сигурност и всички нормативни актове, отнасящи се за дейността.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

  1. Образование: Висше образование

- образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

- област на висшето образование „Социални стопански и правни науки“;

- професионално направление „Икономика“.

  1. Квалификационни изисквания: Владеене и ползване на чужди езици: Да владее добре говоримо английски език и по възможност втори чужд език.
  2. Допълнителна квалификация: Актуализация и разширение обхвата на знанията чрез специализирани курсове и семинари в областта на безмитната търговия.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:                              

  • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
  • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
  • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение Ви интересува, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 09.11.2018г. на адрес: бул. Христофор Колумб №1 или на посочения e-mail адрес.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставената от Ваша страна автобиография, ще се използва само за целите на подбора за обявената позиция.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :