Прилаганите стандарти по ISO обхващат цялата сфера на дейности, извършвани от Летище София
като летищен оператор в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване,
включително и други дейности, изпълнявани от дружеството като тези по наземно обслужване, търговска дейност, отдаване под наем на терени, помещения, площи и съоръжения и други дълготрайни материални активи.

Политика по качеството

Политика по околна среда