РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ В ТРАНСПОРТА И ВЪЗДУШНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ В ТРАНСПОРТА И ВЪЗДУШНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

В ОТДЕЛ „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ“

ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ“

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Ръководи дейността в отдел „Електрически мрежи“.
 • Изготвя и съгласува технически задания за проектиране и строителство.
 • Планира  средствата за поддръжка и ремонт на съоръженията и инсталациите,  средства за нови системи, машини и съоръжения.
 • Организира и контролира изпълнението на задачи, свързани с ремонт и поддръжка на инсталациите и съоръженията, разположени на територията на летището, за които отговаря отдела.
 • Участва в технически и експертни съвети, комисии за избор на изпълнители на поръчки.
 • Анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи и предлага съответните решения; участва в своевременното им отстраняване и предлага превантивни мерки.
 • Усъвършенства и допълва вътрешно-ведомствените нормативни актове, технологии и инструкции по поддръжка на съоръженията.
 • Длъжен е да се запознае в детайли с електроснабдителната система, светотехническата система, външните и вътрешни електроснабдителни мрежи на СрН, схемите на КРУ на СрН, вътрешните инсталации – силови и осветителни в трансформаторните подстанции на дружеството.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: висше, с минимална образователно-квалификационна степен магистър, специалност: - електроенергетика, електроснабдяване, електрообзавеждане, електрически системи и мрежи, електротехника или др. в сферата на електротехниката и електроенергетиката.
 • Професионален опит в областта на електроенергетика, електроснабдяване и електрообзавеждане - минимум 5 години.
 • Изисква се пета квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел.мрежи.
 •  
 • Много добро познаване на устройството на видовете електрически уредби, нормативните актове, стандартите за монтаж и експлоатация на енергийно оборудване в електрически уредби на СрН, НН и СТС.
 • Практически опит при извършване на електроремонтни работи по електрооборудването.
 • Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда, електробезопасността и противопожарната безопасност.
 • Умение за работа с MS Office, Windows, интернет и специализиран софтуер.
 • Ползване на английски език.
 • За предимство ще се приемат познания по нормативните актове в Гражданската авиация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за работа в солидна компания.
 • Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.
 • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.
 • Отлични условия  за професионално развитие.
 • Работа на редовна 8 часова смяна.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че Летище София е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 29.06.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.