РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СГРАДИ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

„РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СГРАДИ“

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Изпълнява  всички видове дейности по поддръжка на сградния фонд: монтажни и демонтажни дейности, свързани с поддръжката в експлоатационна готовност на сгради,  навеси, метални конструкции, покриви с ламарина, естакади  и други съоръжения;
 • Да познава, експлоатира и съхранява правилно всички машини, инструменти, с които работи;
 • Да познава  и експлоатира правилно техническите средства, предоставени за служебно ползване;
 • По разпореждане на ръководител отдел участва в избора на материали и инструменти от складове и магазини, съвместно със снабдител;
 • Да познава и спазва нормите и изискванията по охрана на труда, правилата за ЗЗБУТ, ПАБ и сигурност;
 • Изпълнява всички разпореждания на  Директор дирекция "ПСР" и ръководител отдел "Сгради", които са извън горните функции, не противоречат на преките служебни задължения и са съобразно притежаваната и по-ниска квалификация.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Отговаря за спазването на технологичната и трудова дисциплина;
 • Отговаря за количествата влагани материали, срока и качеството на извършваните видове работи;
 • Отговаря за съхранението и профилактиката на наличните машини, съоръжения и инструменти;
 • Носи отговорност за спазване Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Носи имуществена и дисциплинарна отговорност за техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за нарушаване на технологичната и трудова дисциплина, за недобросъвестно изпълнение на задълженията.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно – специално;
 • Професионален опит – минимум три години професионална практика;
 • Физически и психически здрав;
 • Знания и умения в областта на строителството, строителните технологии, материали, машини;
 • Лични качества: оперативност, организираност, способност за вземане на самостоятелни решения в екстремни ситуации, отговорност при изпълнение на задачите, умение за работа в екип.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:         

 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 27.03.2019. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected]

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.