Покани

Дата на публикуване 09/06/2021

Покана до всички заинтересовани лица за събиране на оферти за изпълнение на услуга: „Разделно събиране, извозване и последващо третиране на рециклируеми отпадъци от въздухоплавателните средства и търговските обекти, както и отпадъци от хартия, картон, стъкло и пластмаса от административните офиси на летище София“ и приложенията към нея.

 

Дата на публикуване 08/07/2021

Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София

 

Дата на побликуване 16/07/2021

Доставка на въздушни филтри /касетъчни, джобни и карбонови/ за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 на летище София

 

Дата на публикуване 23/07/2021

Покана до всички заинтересовани лица за събиране на оферти за изпълнение на услуга: „Разделно събиране, изкупуване и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, временно съхранявани от „СОФ Кънект” АД”.

 

Дата на публикуване 08/09/2021

Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системата  за сградна автоматика инсталирана на летище София - Терминал 2”.

 

Дата на публикуване 20/10/2021

Покана за предоставяне на оферти за поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеонаблюдение, инсталирана на летище София"

 

Дата на публикуване: 01.11.2021

Съобщение за откриване на тръжна процедура “Комплексно почистване, поддръжка на вътрешна растителност, почистване и подреждане на багажни колички, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на международно летище София” 

Актуализирана версия 02.11.2021 г.

 

Date of Publishing: 01.11.2021

Аnnouncement for opening a tender procedure “Services for complex cleaning, maintenance of indoor vegetation, management and maintenance of luggage trolleys, disinfection, disinsection and deratisation on the territory of Sofia International Airport”

Updated version 02.11.2021