ОРГАНИЗАТОР РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: ОРГАНИЗАТОР РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ”

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Организира изпълнението на всеки обект на територията и извън територията на Летище София.
 • Организира изготвянето на необходимата документация за получаването на всички съгласувателни и разрешителни документи в своята област, участва в контрола по проектиране и изпълнение на проекти, изготвя кореспонденция, протоколи, документация и чертежи свързани с разширение, реконструкция и развитие на Летище София.
 • Изпълнява инвеститорски контрол, като следи за спазването на икономическите показатели съгласно даден договор за строителство, услуга или доставка. Следи за спазването на сроковете по договорите сключени с дружеството. Отговаря за спазването на действащите нормативни актове на българското законодателство и действащата нормативна уредба. Изпълнява контрол по спазване на изискванията за безопасност.
 • Взема решения по технически проблеми и аварийни ситуации, като своевременно информира прекия си ръководител и директор дирекция.
 • Изготвя работни графици и провежда инструктаж на служителите в отдел ЛПиПП.
 • Изготвя заявки за закупуване на необходимите строителни материали и машини за отдел ЛПиПП.
 • Длъжен е да спазва утвърдените вътрешни инструкции за безопасна работа в дружеството и действащите нормативни актове.
 • Осъществява контрол при строително-монтажни работи, строително ремонтни работи и ново строителство.
 • Изпълнява разпорежданията на Изпълнителния директор, Директор дирекция ПСР, ръководител отдел ЛПиПП .

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения.
 • Носи имуществена отговорност за: нарушаване на технологичната дисциплина по КТ, за опазване на поверените му съоръжения и технически средства.
 • Носи отговорност по КТ, КТД, ВПОРЗ, спазване на изискванията на инструкциите по охрана на труда, ПАБ и ЗЗБУТ.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Квалификационни изисквания:
  • Образование: висше техническо- пътно строителство и/или строителство на сгради и съоръжения.
  • Трудов стаж: минимум 3 години професионален опит в строителството по част пътно строителство и/или строителство на сгради и съоръжения.
  • Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда и противопожарната безопасност..
  • Умения за работа с Microsoft Office и компютърна грамотност за работа с графични приложения.
  • Ползване на английски език (на работно ниво).
  • Препоръчителни – познания по нормативни актове в Гражданската авиация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за работа в солидна компания.
 • Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.
 • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.
 • Отлични условия  за обучение и професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 30.10.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД