ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

“СОФ Кънект” АД има отговорността да осигурява качествени услуги на своите клиенти, като същевременно се грижи за опазване живота и здравето на хората на територията на летището и на намиращи се в близост други обекти, опазване на съоръженията и имуществото на дружеството и опазване на околната среда чрез предотвратяване на опасно и трайно замърсяване и големи аварии.

Безопасността е основен приоритет при извършване на дейности по приемане, безопасно съхранение и зареждане с реактивно гориво, авиационен бензин и автомобилни горива. За информация съгласно чл. 116д на ЗООС и чл. 20 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях,  вижте: