КООРДИНАТОР ВЪЗДУШНО ОБСЛУЖВАНЕ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: „КООРДИНАТОР ВЪЗДУШНО ОБСЛУЖВАНЕ“

  В СЕКТОР: МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

  ДИРЕКЦИЯ “БЕЗОПАСНОСТ“

 

 ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 

 • Работи в екип с лекар работи в сменен режим по график в кабинетите на медицинската служба;
 • Приема заявки за оказване на медицинска помощ и координира действията на екипа с другите служби участващи в процеса
 • Асистира лекаря в хода на оказване на спешна медицинска помощ на пътници, посетители или работници и служители от състава на всички оператори и други организации изпълняващи дейности на територията на летището;
 • Попълва оперативни документи - ведомости, регистри, рапорти, доклади;
 • Следи за наличността и годността на лекарства, медикаменти и консумативи;
 • Познава и работи с медицинската апаратура, оборудването и обзавеждането в медицинските кабинети и автомобила за спешна помощ;
 • Участва в състава на АСС при учебни и реални аварийно-спасителните дейности на територията на летище София и в зоната на отговорност.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

 • Образование: медицинско образование.
 • Владеене и ползване на чужди езици: ползване на английски или друг чужд език.
 • Допълнителна квалификация:

                  -        правоспособност за работа със специализирана медицинска апаратура, инструменти и оборудване;

    -        работа с персонален компютър и специализирани софтуерни продукти;

                  -        умения за работа с комуникационни средства (телефони и радиостанции).

 • Професионален опит:
 • Трудов стаж: не по малко от 2 години стаж в звено за спешна медицинска помощ;
 • знания за прилагане на определени от лекаря медикаменти и правила при извършване на манипулации, при асистиране на лекаря;
 • да взема решения в процеса на координиране на действията на екипа при отсъствие на време;
 • да осигурява необходимата обстановка в процеса на работа на лекаря при оказване на първа помощ.
 • Изисквания, свързани с психо-физиологическата годност на лицето за заемане на длъжността: психическо и физическо здраве, уравновесеност и възможност за работа под напрежение.
 • Лични качества: способност за работа в екип, издръжливост, експедитивност, наблюдателност и бързина на действие.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Дългосрочен ангажимент;
 • Възможност за обучение и професионално развитие;
 • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти;
 • Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 25.10.2020 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected]

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.