Какво ново?

С цел поддържане на високите стандарти в пътническото и аеронавигационно обслужване Летище София предвижда редица инфраструктурни промени пряко обвързани с нуждата от увеличаване на пропускателната способност на летищните съоръжения. В тази посока предстоящо е закупуване и монтиране на два допълнителни пътнически ръкава, на изграждане на нова скоростна пътека за рулиране, на разширение на съществуващата източна антиобледенителна площадка и на обособяване на перон за бизнес авиация.