ИНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

ИНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

В ДИРЕКЦИЯ „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Осигурява техническа и оперативна помощ на инженерния и технически състав в сектор „Телекомуникации“

⦁ Следи техническите параметри на телекомуникационните съоръжения на територията на летище София и при необходимост взема съответните мерки за предотвратяване/отстраняване на възникнали проблеми  

⦁ Предлага технически решения при планиране, проектиране и инсталиране на нови модули и системи към съществуващата телекомуникационна мрежа на летище София

⦁ Следи за новости на пазара на ИКТ системи с оглед внедряването им в инфраструктурата на летище София

⦁ Води стриктно техническата документация и администрирането на всички телекомуникационни системи 

⦁ Следи за техническата изправност и поддръжка на телекомуникационната техника, като извършва несложни ремонти, а при необходимост организира и следи ремонти извършвани от подизпълнители

⦁ Отстранява дефекти и възникнали проблеми по функциониране на телекомуникационната мрежа на летище София.

⦁ Управлява изпълнението на договорите за услуги предоставени на външни клиенти

⦁ Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания:

⦁ Минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;

⦁ Област на висше образование: телекомуникации, електроника, автоматика, радиотехника, технически науки;

⦁ Писмено и говоримо английски език на средно ниво;

Умения:

⦁ MS Office

⦁ Управление на проекти 

Лични качества:

⦁ Лоялност;

⦁ Инициативност, прецизност, комуникативност;

⦁ Отговорност;

⦁ Желание за работа в екип;

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 07.06.2020г. на e-mail адрес: [email protected]

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.