ИНЖЕНЕР, ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО-ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: ИНЖЕНЕР, ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО-ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

В ОТДЕЛ „ЛЕТАТЕЛНО ПОЛЕ И ПРЕДАЕРОГАРОВИ ПЛОЩИ“

ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ“

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Участва в процедури и действия по възлагането, изпълнението, приемането и одобряването на инвестиционните проекти.

⦁ Организира изготвянето на необходимата документация за получаването на всички съгласувателни и разрешителни документи в своята област.

⦁ Изготвя кореспонденция, протоколи, документация и чертежи свързани с разширение, ремонт, реконструкция и развитие на Летище София.

⦁ Установява навреме непълноти или неточности в проектите и техническите спецификации, предлага допълвания, корекции и проследява за срочното им изпълнение.

⦁ Контролира изпълнението на проектните решения и техническите спецификации във връзка с установяването на количества и цени.

⦁ Контролира технологията на изпълнението.

⦁ Подписва констативни протоколи и следи за изпълнените видове и количества СМР/РСМР съгласно единични цени посочени в КСС.

⦁ Участва в съставянето на графиците за изпълнение на СМР/РСМР и междинни плащания и контролира изпълнението им.

ИЗИСКВАНИЯ:

⦁ Образование: висше - строителен инженер, специалност Транспортно строителство, ССС/ПГС или еквивалент.

⦁ Професионален опит в областта на транспортното строителство и съоръжения, поддръжка, ремонт и изграждане на транспортна инфраструктура - минимум 3 години.

⦁ Познаване на всички действащи наредби, както и актове и протоколи съставяни по време на строителство.

⦁ Практически опит при извършване на ремонт, изграждане и поддръжка на транспортна инфраструктура.

⦁ Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда и противопожарната безопасност.

⦁ Умение за работа с MS Office.

⦁ За предимство ще се приемат познания по нормативните актове в Гражданската авиация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

⦁ Възможност за работа в солидна компания.

⦁ Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

⦁ Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

⦁ Отлични условия  за професионално развитие.

⦁ Работно време на редовна смяна  (8.30 часа до 17.00 часа).

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че Летище София е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 03.07.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.