ИНЖЕНЕР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСИСТЕМИ - СВЕТОТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА

 "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: ИНЖЕНЕР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСИСТЕМИ - СВЕТОТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА

ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ“

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Осъществява превантивна, корективна и оперативна поддръжка, наблюдение и контрол на комплекса от съоръжения и системи за наблюдение и управление на СТС /Светотехническа система/, включваща:

⦁ токови регулатори на интензитета на осветителните тела на ПИК, Подходи и ПР, кабелни трасета – първични и вторични, шахти с трансформатори;

⦁ система за дистанционно управление и контрол на СТС;

⦁ кабелни линии СрН и НН, захранващи СТС;

⦁ разпределителни уредби: СрН – ЗРУ и КРУ, НН, ел.генератори и UPS устройства, захранващи СТС.

⦁ Участва в разработването и актуализирането на технологии, инструкции, указания и други документи за техническото обслужване, експлоатация и ремонт на съоръженията и системите.

⦁ Анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните системи, предлага съответните решения, участва в своевременното им отстраняване и предлага превантивни мерки.

⦁ Извършва оперативна координация и комуникация със съответните летищни служби (ОЦ, РП в ЛКК и др.) във връзка с осигуряване на нормалното функциониране на СТС.

⦁ Извършва дейностите по ежедневното техническото обслужване и отстраняване на дефекти и откази на съоръженията.

ИЗИСКВАНИЯ:

⦁ Образование: висше, с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър - електроенергетика, електроснабдяване, електрообзавеждане, електрически системи и мрежи, електротехника или др. в сферата на електротехниката и електроенергетиката.

⦁ Професионален опит в областта на електроенергетика, електроснабдяване и електрообзавеждане - минимум 5 години.

⦁ Изисква се пета квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел.мрежи.

⦁ Много добро познаване на устройството на видовете електрически уредби, нормативните актове, стандартите за монтаж и експлоатация на енергийно оборудване в електрически уредби на СрН и НН.

⦁ Практически опит при извършване на електроремонтни работи по електрооборудването.

⦁ Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда, електробезопасността и противопожарната безопасност.

⦁ Умение за работа с MS Office, Windows, интернет и специализиран софтуер.

⦁ За предимство ще се приемат познания по нормативните актове в Гражданската авиация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

⦁ Възможност за работа в солидна компания.

⦁ Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

⦁ Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

⦁ Отлични условия  за обучение и професионално развитие.

⦁ Възможност за работа в сменен режим.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че Летище София е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 26.06.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.