Като член на българското гражданско общество Летище София симпатизира и допринася към дейността на редица сдружения и фондации с нестопанска цел, посветени на борбата с детския паралич, на подобряване качеството на живот на уязвими социални категории (като деца без родители или деца със специални нужди, възрастни и болни хора, самотни майки и др.), на опазване на флората и фауната на България и др. под. Освен това дружеството нееднократно заявява подкрепата си към социално значими каузи като правата на човека или опазването на природната среда, както и съдейства за популяризиране и представянето на летищна територия на събития или кампании с национална или европейска обществена актуалност.

В качеството си на сертифицирана по ISO 14001:2004 компания, "СОФ Кънект" АД се отнася с повишено внимание към опазването на околната среда, както и гарантира адекватни условия на труд и етично отношение.