Другата част от социално-отговорното поведение на „Летище София“ ЕАД като корпоративен гражданин на българското общество са свързани с отговорността и грижата към общността и региона, който обслужва. Така дружеството предприема доброволни инициативи, свързани с подобряване на битовите условия и качеството на живот в населените общности, разположени в териториална близост до летището и изложени в най-голяма степен на въздействието от неговата оперативна дейност. Водени от идеята, че формирането на добросъседски отношения е залог за устойчиво развитие, дружеството развива нови форми и начини за приобщаване и повишаване на информираността на околните общности към летищната дейност.