ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ” КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по поддръжката и осигуряване на правилната експлоатация и безаварийна работа на енергийните мрежи, енергосъоръженията и електрическите системи, разположени на територията на летището.

2. Отчита, разпределя и начислява консумираната електроенергия от фирмите, захранени от енергийната мрежа на територията на летище София.

3. Изготвя различни видове графици за ремонт, профилактика и текущо техническо обслужване на енергийните мрежи, енергосъоръженията и електрическите системи.

4. Планира средствата и изготвя заявките за поддръжка, ремонт и текущо техническо обслужва на енергийните мрежи, енергосъоръженията и електрическите системи.

5. Изготвя и съгласува технически задания за проектиране, реконструкции, електро-ремонтни и електро-монтажни работи и ново строителство.

6. Организира и осъществява инвеститорски контрол при строително-монтажни работи, електро-ремонтни и електро-монтажни работи и ново строителство.

7. Участва в технически и експертни съвети, комисии за избор на изпълнители на поръчки.

8. Усъвършенства и допълва вътрешно-ведомствените нормативни актове, технологии и инструкции по подръжка и експлоатация на съоръженията, съгласно действащата нормативна уредба в Р България.

9. Анализира причините за възникнали аварии и откази на обслужваните електрическа и светотехническа системи и предлага съответните решения за своевременното им отстраняване.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

1.  Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения.

2. Отговаря за безопасноста на труда и противопожарната безопасност при експлоатацията и поддръжката на енергийните мрежи, енергосъоръженията и електрическите системи, разположени на територията на летището

3. Носи имуществена и дисциплинарна отговорност: за спазване изискванията на КТ, КТД, правилник за вътрешния трудов ред, техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, сигурност и всички нормативни актове, отнасящи се за дейността.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ:

1. Квалификационни изисквания:

 1. Образование: Висше техническо – електроинженер.
 2. Минимум 5 години трудов стаж (опит в експлоатация на енергоснабдителни мрежи, енергосъоръжения и електрически системи или в други области на енергетиката ще се счита за предимство).
 3. Много добро познаване на устройството на електрическите уредби и техническата им експлоатация.
 4. Познаване на нормативните актове и стандарти за монтаж и експлоатация на енергийно оборедване и електрически системи.
 5. Практически опит при извършване на електроремонтни работи по електрооборудването.
 6. Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда и противопожарна безопасност.
 7. Умения за работа с Microsoft Office и системи за енергиен мениджмънт.
 8. Ползване на английски език (минимум В1) – ще се счита за предимство.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:          

 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако това предложение Ви интересува, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 15.06.2018 г. на адрес: бул. Христофор Колумб №1 или на посочения e-mail адрес.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставената от Ваша страна автобиография, ще се използва само за целите на подбора за обявената позиция.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :