Авиационна сигурност

Издаване на временни пропуски от „Летище София“ ЕАД:

I. За издаване на временен пропуск БЕЗ придружител „Летище София“ ЕАД изисква:                                                       

  1. Валиден спесимен на заявителя -спесимените се актуализират ежегодно в срок до 31 януари, както и при промяна на упоменатите в тях лица. 
  2. Придружително писмо, съдържащо информация за основанието за издаване на пропуск, каква дейност ще извършва лицето или превозното средство и къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;
  3. Таблица по образец, попълнена и заверена от представляващия физическото или юридическо лице – 2 екземпляра;
  4. Попълнено заявление за издаване на временен пропуск, разпечатано двустранно (при издаване на пропуска);
  5. Документ за заплатена такса по чл. 117 от Тарифа №5 на МТИТС;
  6. Протокол от преминато обучение „Информираност“ или при валидно обучение, заверена инструктажна бланка. За обучение или заверка на инструктаж, служител за контакти отдел АУЦ тел. (+359) 2 937 3645.

 

II. За издаване на временен пропуск С придружител „Летище София“ ЕАД изисква:

  1. Валиден спесимен на заявителя -спесимените се актуализират ежегодно в срок до 31 януари, както и при промяна на упоменатите в тях лица.;
  2. Придружително писмо, съдържащо информация за основанието за издаване на пропуск, каква дейност ще извършва лицето или превозното средство и къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;
  3. Попълнено заявление за издаване на временен пропуск, разпечатано двустранно (към придружителното писмо);
  4. Документ за заплатена такса по чл. 117 от Тарифа №5 на МТИТС.

Заявленията може да свалите от линковете по-долу:

ЗA ЛИЦА С ПРИДРУЖИТЕЛ  - BG - EN

ЗА ЛИЦА БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ  - BG - EN

ТАБЛИЦА ПО ОБРАЗЕЦ

 ЗА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО   - BG - EN