Авиационна безопасност

Организация на операциите

Задължението за организация, управление и контрол на операциите на територията на Летище София има Летищния оператор. Взаимоотношенията му с всички други авиационни оператори, оператори по наземно обслужване и други организации са регламентирани с помощта на оперативни правила,процедури и инструкции, съобразени с разпоредбите на „Закона за гражданското въздухоплаване” и действащите наредби.

  • Процедури за взаимодействие при ползване на местата за оперативен престой и паркиране на транспортни средства на Летище София – тук;
  • Процедура за получаване на разрешение за управление на транспортни средства и самолетообслужваща техника в летателното поле на Летище София – тук;
  • Инструкция за реда за извършване на антиобледенителна обработка на ВС на Летище София – тук;
  • Процедура за ползване на Зони за дългосрочен престой на ВС на Летище София – тук;
  • Процедура за взаимодействие между операторите при аварийна ситуация в процеса на антиобледенителна обработка –  тук.