Авиационна безопасност

Организация на операциите

Задължението за организация, управление и контрол на операциите на територията на Летище София има Летищния оператор. Взаимоотношенията му с всички други авиационни оператори, оператори по наземно обслужване и други организации са регламентирани с помощта на оперативни правила,процедури и инструкции, съобразени с разпоредбите на „Закона за гражданското въздухоплаване” и действащите наредби.

  • Процедура за ползване на места за престой и паркиране на транспортни средства, самолетообслужващи средства и инвентар в летателното поле на летище София– тук;
  • Процедура за получаване на разрешение за управление на транспортни средства и самолетообслужваща техника в летателното поле на Летище София – тук;
  • Инструкция за реда за извършване на антиобледенителна обработка на ВС на Летище София – тук;
  • Процедура за ползване на Зони за дългосрочен престой на ВС на Летище София – тук;