Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системата за сградна автоматика инсталирана на летище София - Терминал 2”.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

„СОФ Кънект“ АД отправя покана за участие в избора на изпълнител на поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системата за сградна автоматика инсталирана на летище София - Терминал 2”

Подаване на оферти – Офертите се представят по ел. поща на адрес [email protected] , или лично, или по пощата на следния адрес: 1540 гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2, деловодство- всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.

Срок за подаване –  23.09.2021 г.

Документи към поканата:

1.  Покана

2. Методика за оценка

3. Техническо задание и указания 

4. Приложения