30
Юни

Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3

9031525

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3”

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникаленномер:

ІD - 9031525.

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.07.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, Терминал 1, сектор заминаващи.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, което се доказва с нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.