11
Мар

Почистване на топлообмениците на водоохлаждащи агрегати и доставка на необходимите материали свързани с почистването

9051168

„Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал.2 от ЗОП събира оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Почистване на топлообмениците на водоохлаждащи агрегати (чилъри) № 1 и 2, част от централна климатична инсталация, обслужваща Терминал 2 на ,,Летище София” ЕАД и доставка на необходимите материали свързани с почистването”

Поканата е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер ID 9051168.