01
Юли

Доставка на карбонови филтри, пречистващи въздуха на Терминал 2

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с Публична покана, публикувана в Регистъра за обществени поръчки под номер ID 9031573, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на карбонови филтри, пречистващи въздуха на Терминал 2” на основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме, че отварянето на офертите ще се извърши на 11.07.2014 г. (петък) от 14.00 ч. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2.