31
Окт

Удължаване на срока за подаване на оферти относно частна поръчка за изработване и доставка на рекламни торбички

 „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 38 от Вътрешни правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени  и частни поръчки и  чл. 290 от Търговския закон, във връзка с Покана с изх. № 100-17261/27.09.2016 г. за събиране на оферти за частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”, уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава със 7 /седем/ работни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на съобщението, а именно - до 17.00 часа на 09.11.2016 г.

     Пълният текст на поканата и приложенията към нея са достъпни в интернет на адрес: www.sofia-airport.bg/профил на купувача /процедури по чл. 290/.