30
Мар

Текущ ремонт на два резервоара с № 4 и №7, предназначени за авиационен керосин Jet A-1, към Складово стопанство ГСМ

"Летище София" ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), отправя публична покана до неопределен кръг търговци да представят оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за изпълнение на частна поръчка с предмет: Текущ ремонт на два резервоара с № 4 и №7, предназначени  за авиационен керосин Jet A-1, към Складово стопанство ГСМ”, в съответствие с предварително обявените условия в поканата и приложенията към нея.

            Място и срок за подаване на офертата: Деловодството на „Летище София ЕАД”, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 – Заминаващи пътници, административен етаж 2, стая № 25, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа – до изтичане на крайния срок за подаване на оферти: до 17.00 часа  на седмия работен ден, считано от деня, следващ деня на публикуване на поканата и приложенията към нея в Профила на купувача – линк „Документи”.

            Място и дата на отваряне на офертата: Офертите ще бъдат отворени от комисия назначена със заповед на Възложителя в заседателната зала на администрацията на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2, в 14:00 часа на първия  работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти (11.04.2016г.).

Настоящата покана е публикувана на 30.03.2016г. и крайният срок за подаване на оферти е  до 17:00 часа на 08.04.2016г.