29
Ное

Съобщение за удължаване на срока

29/11/2019

Съобщение за удължаване на срока за представяне на оферти за частна поръчка с предмет "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на четири броя обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1"

Нов срок за представяне на оферти – до 17:00 часа на 10.12.2019 г.

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 11.12.2019 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1.