14
Окт

Съобщение

,,Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избор на изпълнител на частна поръчка с предмет Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца

Срок за подаване на оферти – 26.10.2020 г. /17:00 часа/

Отваряне на офертите – 27.10.2020 г. /14:00 часа/

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти