13
Юли

Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), с настоящето кани всички заинтересовани лица да представят оферта за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет „Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства”, за нуждите на дружеството. Представените предложения следва да съответстват на условията, посочени в тази покана и приложенията, които са неразделна част от нея.

Място на изпълнение на поръчката: гр. София 1540, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1.

СРОК ЗА ДОСТАВКА: 1. Срок на договорадо 3 (три) години от сключване на договора или до заявяване на максималното количество, включително опция, в зависимост кое събитие настъпи по-рано.

2.Срокът за изпълнение на всяка доставка е по предложение на участника, но не повече от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на заявка от Възложителя.

Критерий за оценка на офертите: Оценяем показател за целите на класирането и избора на изпълнител е най – ниска обща предлагана цена за доставка на 300 (триста) тона антиобледенителна течност в евро без ДДС, при условия на доставката DDP. Цената остава постоянна за целия срок на изпълнение на договора.

По преценка на Възложителя, предложената от участниците цена по целесъобразност може да бъде договаряна.

Класирането на предложенията ще бъде извършено по реда от най-ниска обща предложена цена за доставка на 300 (триста) тона антиобледенителна течност в евро без ДДС при условията на доставка DDP към следващите.

Пълната документация на поръчката се изтегля от сайта на „Летище София” ЕАД -  www.sofia-airport.bg/Летище София/Профил на купувача/Процедури по чл. 290 от ТЗ/.

  Място и срок за подаване на офертата: В деловодството на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”административен етаж.

   Срок за подаване - до 17:00 часа на десетия работен ден след деня на публикуване на поканата.

   Място и дата на отваряне на офертата: офертите ще бъдат отворени от комисия назначена със заповед на Възложителя в заседателната зала на администрацията на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2 в 14:00 часа на първия  работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти.

  Настоящата покана е публикувана на 13.07.2015г. и крайният срок за подаване на оферти е 17:00 часа на 27.07.2015г.