29
Сеп

Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове

ПОКАНА

 

            ,,Летище София” ЕАД отправя публична покана по чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

Краен срок за подаване на оферти: в  деловодството на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 – „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, стая № 25, всеки работен ден от 8.30 часа до 17:00 часа, на петнадесетия календарен ден, считано от деня, следващ деня на публикуването на поканата в интернет страницата на възложителя: www.sofia-airport.bg.

Оферти след указания срок не се приемат.

 

Място и дата на отваряне на офертата: офертите ще бъдат отворени от комисия назначена със заповед на Възложителя в заседателната зала на администрацията на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2 в 14:00 часа на първия  работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти.

            Пълната документация на поръчката се изтегля от сайта на „Летище София” ЕАД -  www.sofia-airport.bg/Летище София/Профил на купувача/Процедури по чл. 290 от ТЗ/

            Краeн срок за подаване на оферти е 17:00 часа на 14.10.2016 г.

 

Документация: Покана № 100-17261/27.09.2016 г. с приложения