03
Сеп

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МИНИБУС

„Летище София“ ЕАД, предоставя Образец № 2 към покана до всички заинтересовани лица с изх. № 100-17113/16.08.2019г. за участие в избор на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на  специализиран минибус за пътници с ограничена подвижност (PRM)“