21
Май

ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВАНАДЕСЕТ БРОЯ ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ

Покана за представяне на оферта

до всички заинтересовани лица

 

„Летище София ЕАД”, на основание чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), отправя публична покана до неопределен кръг търговци да представят оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на дванадесет броя индустриални врати, тип секционни, за сервизни халета”, в съответствие с предварително обявените условия в поканата и приложенията към нея.

Място и срок за подаване на офертата: в Деловодството на „Летище София ЕАД”, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 – Заминаващи пътници, административен етаж 2, стая № 25, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа – до изтичане на крайния срок за подаване на оферти: 17.00 часа на 11.06.2015 г. (15-тия работен ден, считано от деня, следващ деня на публикуване на поканата и приложенията към нея в Профила на купувача – линк Документи тук, по-долу)