07
Яну

защитни-етикети-2020

 Съобщение

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Доставка на двойно резониращи защитни етикети за системите за охрана на стоки в магазините на Терминал 1 и Терминал 2 на „Летище София” ЕАД“.  

 Срок за подаване на оферти – 20.01.2020 г. /17:00 часа/

 Отваряне на офертите – 21.01.2020 г. от 14:00 часа