28
Сеп

Дизелови агрегати за наземно електрозахранване

ПОКАНА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290  от Търговския закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за  Изработка, доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на два броя несамоходни дизелови агрегати  за наземно електрозахранване на ВС , съобразно условията на поръчката, определени в поканата и приложенията към нея. Състезателен критерий: най-ниска цена. Документацията може да бъде получена от линка Документи по-долу. Място и срок за подаване на офертите: в деловодството на „Летище София” ЕАД, адрес -  гр. София, бул. “Хр. Колумб” № 1, всеки работен ден и краен срок не по-късно от 17:00 часа на двадесетия работен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на настоящата покана /28.09.2016/. Оферти след указания срок не се приемат.

Място и дата на отваряне на офертите: офертите ще бъдат отворени от комисия назначена със заповед на Възложителя в заседателната зала на администрацията на „Летище София” ЕАД с адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2 в 14:00 часа на първия  работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти.  

Документи