20
Окт

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД, уведомява всички заинтересовани лица, че въз основа на Решение за промяна № 551 от 17.10.2014 г. на Изпълнителния директор на ,,Летище София” ЕАД се удължава срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет: ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”, открита с Решение № 356 от 30.06.2014 г. Решението за промяна е публикувано в АОП. С вписване на информацията в регистъра на АОП статусът на процедурата е ,,отворена”.

Срок за закупуване на документация за участие: всеки работен ден до 17:00 часа на 30.10.2014 година.
Срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 часа на 06.11.2014 година.
Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 07.11.2014 година
в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 6 лева с ДДС.

Съобщение към поръчка: