08
Май

Текущ ремонт на уредби средно и ниско напрежение

00533-2015-0011

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на уредби средно и ниско напрежение на ТП 8, в това число доставка и монтаж на нов силов трансформатор 6/0,4 кV и нови комплектни разпределителни устройства ниско и средно напрежение”.