12
Юни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533-2020-0009

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На 17.06.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка (открита процедура) с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП

Съобщение към поръчка: