02
Мар

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

02/03/2020

005332020-0001

     На 06.03.2020 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на инвестиционен проект за преустройство на ресторанта на ниво + 1, Терминал 1 на летище София в „Клуб на авиацията с музейна експозиция“.

            На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1от ППЗОП.

Съобщение към поръчка: