29
Апр

Следгаранционно абонаментно обслужване на копирни машини

9028744

СЪОБЩЕНИЕ

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Следгаранционно абонаментно обслужване на копирни машини”, за период от две години на „Летище София” ЕАД.

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID9028744

Валидна до: 13.05.2014 г. включително