12
Юни

Перонно осветление на Летище София и автоматизирана система за управление

„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 315 от 12.06.2014 г. е открита процедура (договаряне с обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи на обект: Перонно осветление на Летище София и автоматизирана система за управлението му”.

Условия и начин на получаване на документацията: Документацията се заплаща в касата на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2, стая № 19, всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа и се получава срещу документ за платени 6 (шест) лева, с включен ДДС, в деловодството - стая № 25, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа до изтичане на срока до 17.00 часа на 04.07.2014 г.

Срок за получаване на заявления за участие: до 17.00 часа на 14.07.2014 г.

Отваряне на заявленията: в 11.00 часа на 15.07.2014 г. в заседателната зала на „Летище София” ЕАД.