05
Май

Отваряне на пликовете с надпис ,,Предлагана цена”

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис ,,Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на автоматични врати „ДОРМА” инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София” ще се извърши на 11.05.2015г. от 14:00 часа в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Съобщение към поръчка: