12
Авг

Обявление

00533-2019-0023

 

Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособена позиция № 1 „Доставка на авиационен бензин“ от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет „Периодични доставки, по заявки на възложителя, извършвани за срок от 12 месеца, на пет вида горива, по обособени позиции“.

Съобщение към поръчка: