06
Дек

Застраховка „Гражданска отговорност”, Застраховка "Злополука”, Застраховка “Автокаско”

9023553

СЪОБЩЕНИЕ
,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2014 г. и Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2014 г. , и Застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Летище София” ЕАД, както и на такива, собственост на ГД “ ГВА” и ползвани от “Летище София” ЕАД. Моторните превозни средства се застраховат за сметка на “Летище София” ЕАД и за двата вида застраховки, в качеството му на летищен оператор на основание чл. 48г, ал. 1 от ЗГВ, като “Летище София” ЕАД се явява застрахован за собствените си моторни превозни средства и застраховащ за МПС, собственост на ГД “ГВА”, за които ГД “ГВА” е застрахован.

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер ID 9023553.