16
Мар

Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД

00533-2020-0009

Публикувано решение и обявление

 

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (открита процедура) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”.

 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 23.04.2020 г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 24.04.2020 г.