19
Яну

Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София”,във връзка с  рамково споразумение № 100-Д-222/23.11.2012 г.